Níže uvedený otevřený dopis je po schválení novely školské zákona neaktuální. Povinné předškolní vzdělávání od 5 let věku se stane součástí systému. Je zřejmé, že veřejná diskuse podpořená i Fórem Rodičů přispěla alespoň k částečnému posílení pozice rodičů, rozvolnění povinnosti docházky do školky pro 5 leté děti a k částečnému posílení lesních školek. Aktuálně je třeba vyjadřovat se k dopadům nového zákona do praxe, omezit možné negativní dopady na rodiče a děti. Školní řády školek budou velmi významné pro nastavení docházky do školky a měli by se na jejich tvorbě podílet i rodiče. Kontrola dětí v domácím vzdělávání školkami může probíhat lidsky a s respektem nebo může být nastavena problematicky vůči dětem a rodičům. Podpořte svou aktivní účastí ve Fóru Rodičů, co nejpřijatelnější podobu zavádění novely do praxe pro děti a rodiče. 

Výzva k posílení role rodičů ve vzdělávání

 

Otevřený dopis k projednávané novele školského zákona

a zavedení povinné docházky do mateřské školy od 5 let dítěte.

 


Považujeme povinný předškolní rok v mateřské škole za rizikový zásah do systému vzdělávání. Oceňujeme snahu vlády zajistit rovné šance na kvalitní vzdělání všem dětem, zároveň tento krok znamená navýšení povinností pro všechny rodiče a zvýšení nároků na děti ze strany institucí. Novela nezohledňuje roli rodiny ve výchově a vzdělávání dětí a snižuje prostor pro volbu rodičů, jakou výchovu a péči považují za dobrou pro své dítě. Již nyní většina rodičů využívá systém mateřských škol. Pokud novela usiluje o pomoc dětem, které nemají vhodné zázemí v rodině a nedocházejí do mateřských škol, pak by měla být opatření zaměřena na komplexní podporu těchto rodin a dětí, které ji potřebují. Současným problémem rodičů a dětí je nízká dostupnost a kvalita mateřských škol.

 

Klasické mateřské školy málo podporují rodinu v její vzdělávací roli, spíše vyvádějí dítě z rodiny a připravují pro něj program bez větší spolupráce s rodiči. I proto vznikají různé alternativy jako lesní školky, komunitní školky, které touto novelou mohou být omezeny. Dále budou omezeni také rodiče, kteří chtějí děti v tomto věku vzdělávat doma, jejich děti budou pouze tolerovány v režimu domácího vzdělávání. Domácí vzdělávání znamená povinnost prokazovat standardy, které nikdo s rodiči nediskutuje. Mateřské školy se mohou stát institucí ještě více direktivní vůči rodičům. Bude vyžadováno dodržování nových pravidel a norem (administrativa zápisu, omlouvání nepřítomnosti dětí, přizpůsobení dětí konkretizovaným očekávaným výstupům, apod.).

 

Novela by měla umožnit rodičům volbu vzdělávat dítě doma bez jakýchkoli administrativních omezení, ne tak, jak to probíhá v případě domácího vzdělávání v základním školství. Navíc by mohla definovat formu podpory nebo ocenění pro tyto rodiče a zajistit rovné pozice rodičů i při využití alternativní formy vzdělávání (uplatnění slevy na dani apod.). Novela neřeší rizika komercionalizace rané péče o děti (kdo si zaplatí více, má více dostupné péče o své dítě), která může zvyšovat nerovnost šancí na kvalitní vzdělání.

 

Navrhujeme místo zavedení povinné školní docházky do mateřských škol:

 

1)       1) Podpořit rozsáhlou a dostupnou nabídku mateřských škol, celkově zvýšit kvalitu všech veřejných školek, jejich flexibilitu a otevřenost vůči rodině a komunitě. Upřednostnit nové a hravé metody práce, které podporují „přirozené dětství“.

2)       2) Zajistit rovné postavení alternativních forem předškolní péče a vzdělávání (komunitních školek, lesních školek, domácího vzdělávání apod.) se systémem mateřských škol. Zejména těch forem, které jsou iniciované přímo rodiči a podporují místní vzájemné soužití.

3)         3) Zaměřit se na podporu rodiny a rodinné výchovy, komunitní práce s rodinami a aktivizaci rodičů. Na podporu místních organizací rodičů, aby se děti rozvíjely ve vztahu k životu místní komunity, což je stejně důležité jako vzdělávací nabídka mateřské školy.

4)        4) Zvýšit podporu a pomoc rodičům, kteří mají potíže se zajišťováním péče o dítě, podpořit alternativní a moderní formy sociální a komunitní práce. Každý rodič může být dobrým rodičem, pokud dostane adekvátní formu pomoci a poradenství.

 

Připravilo Fórum Rodičů s podporou:

Výboru na obranu rodičovských práv, Iniciativy rodičů Neškoláci, Sítě mateřských center, Centra pro demokratické učení, Unie otců,  ...

(nabízíme zde místo pro uvedení dalších iniciativ, organizací)

 

 

K tomuto dopisu můžete jako rodič nebo občan připojit svůj podpis

odkaz na

online formulář podpisu – zde

 

Přehled podepsaných je dostupný zde